Foto-Rijksvastgoedbedrijf-Verbouwing-PI-Veenhuizen-referentie-project

Opstellen bouwkostenbegroting t.b.v. budgetbepaling verbouwing PI Veenhuizen

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen renoveren, aanbesteed in een integrale design, build en maintain (DBM) opdracht. De huisvestingen van PI Veenhuizen zijn Esserheem en Norgerhaven, nagenoeg identieke huisvestingen. De capaciteit van justitiabelen wordt verhoogd van 480 naar 552. Dit wordt gerealiseerd door het renoveren en verbouwen van de voorgebouwen (rijksmonument), de zijbeuken (gemeentelijke monumenten) en het slopen en nieuwbouwen van de achterbeuken (cellencomplexen) voor beide locaties.

De PI’s worden volgordelijk verbouwd, gepland in de periode 2023 t/m 2027. De aanbestedingsfase (Europese concurrentiegerichte dialoog) loopt in 2021-2022. Bij de inschrijffase zal gebruik worden gemaakt van een plafondbedrag. 

Ten behoeve van het onderdeel ‘Build’ heeft het Rijksvastgoedbedrijf Benker verzocht de sloop-/renovatie-/verbouw en nieuwbouwkosten in beeld te brengen, op basis van het definitiedocument inclusief bijlagen (o.a. tekeningen bestaand en mogelijke indelingsschetsen nieuwbouw, programma van eisen). De bouwkosten zijn begroot conform NEN 2699.